web statistics

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerine İlişkin Kanun Tasarısı


BDDK, bir süredir üzerinde çalıştığı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine ilişkin kanun tasarısı taslağını başbakan yardımcısı Nazım Ekren aracılığıyla hükümete iletti.

Bu kanun tasarısı taslağı ile (kanunlaşması durumunda), bahse konu olan şirketlerin (leasing, faktoring, ve finansman şirketleri) kuruluş ve faaliyetlerinin tek bir kanun çatısı altında düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kanun kapsamında;

– 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile 90 sayılı ödünç para verme işleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldırılması,

– Şirketlerin sahip olmaları gereken asgari ödenmiş sermayelerin günün şartlarına uygun olarak revize edilmesi,

– İlgili şirketlerin gözetim denetimlerinin etkinliğinin sağlanması amacıyla yasal altyapı düzenlenmesi,

– Leasing, faktoring, ve finansman şirketlerinin de bankalar gibi faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya beklenen zararları karşılamak amacıyla karşılık ayırma zorunluluğunun getirilmesi,

– Bu alanda faaliyet gösteren ve tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak finansal şirketler birliği, faktoring şirketleri birliği ve finansman şirketleri birliği kurulması ve bu birliklere şirketlerin ilgisine göre üye olma zorunluluğu getirilmesi,

– Faktorin işlemlerine konu olan alacakların ve alacakların mal veya hizmet satışından doğduğunu tevşik eden fatura ve benzeri belgelerin ortak sisteme kaydedilerek mükerrer kullanımına engel olmayı amaçlayan faktoring şirketleri birliği nezdinde fatura merkezi kayıt sisteminin kurulması,

– Mevzuata aykırı uygulamaların engellemesini teminen idari ve adli cezaların belirlenmesi ve uygulanması,

– Finansal kiralama işlemleri ile ilgili uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla faaliyet kiralaması (operasyonel kiralama), alt kiralama, yazılım kiralaması, sat-geri kiralama, yurtdışından Türkiye’ye yapılacak finansal kiralama işlemleri ile ilgili uygulamalara imkan verecek yeni düzenlemeler,

ile ilgili hükümler yer alıyor.