web statistics

Rekabet Kurumu, Tüketicilerin Bankalara Karşı Haklarını Gözeten Bir Rapor Yayınladı


Rekabet Kurumu, 11 farklı sektör ve endüstriye ilişkin mevcut durum değerlendirmesi ve önerilerin yer aldığı raporunu yayınladı. Raporda bankaların uygulamalarıyla ilgili olarak şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bankacılık piyasasında rekabet düzeyinin artırılması için öncelikle perakende bankacılık hizmetlerinde müşterilerin bankalar arasındaki geçişini kolaylaştırıcı ve geçiş maliyetlerini azaltıcı düzenlemelere yer verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bankalar ile müşteriler arasındaki bilgi asimetrisinin azaltılması, müşterilerin bankaları kıyaslamasının kolaylaştırılması amacıyla bankalara belli hususlarda bilgi açıklama yükümlülüğü getirilmesi uygun olacaktır.

rekabet kurumuBunun yanı sıra, bankalar arasında, özellikle kredi müşterilerine ilişkin bilgi asimetrisinin azaltılması amacıyla kredi bilgi bankalarının etkin işleyişinin sağlanması önem taşımaktadır.

Mevduat, kredi ve diğer bankacılık hizmetlerinde uygulanan sözleşmelerde rekabetçi bakış açısının temin edilmesi ile işlem ücret ve masrafları gibi uygulamalarda tüketicinin korunması bakımından sektör otoritelerinin etkin rol almalarının sağlanması ve sektör otoritelerinin bu konularda Rekabet Kurumu’yla işbirliği ve eşgüdüm içinde olmalarının da önemli olduğu düşünülmektedir.

Ayrıca bankacılık piyasasında rekabet politikasının güçlendirilmesi için banka birleşme ve devralmalarında 5411 sayılı Kanun’dan kaynaklanan istisnanın kaldırılmasında fayda görülmektedir.”