web statistics

Factoring Nedir ? Faktoring Tanımı


Dünyada bankacılıktan sonra en yaygın finansman yönetim şekli olan faktoring, bu noktada gerek ekonomik büyüme evresindeki irili ufaklı işletmeler, gerek kurumsal firmalar ve gerekse vadeli iş yapan tüm girişimciler için etkin bir finansal seçenek olarak dikkat çekiyor.

Factoring firmalara finansman ve tahsilat imkanı sağlamaya yönelik bir finansal servis olarak tanımlanabilir. Basit bir tanımla alacakların devri anlamına gelir.

Bir mal ve hizmet satışı yapan işletme, alacaklarının tahsilini “faktör” olarak tanımlanan kuruluşa devreder. Vadeli alacakların devri temlik yoluyla gerçekleştirilir.

Alacakları temlik alan faktoring kuruluşu bu alacakların yönetimine ilişkin tahsilatı üstlenir, alacak kayıtlarını tutar. Alacakların tahsili için gereken ihbar, ihtar gibi işlemleri yerine getirir.

Bazı durumlarda pazar araştırması yapılması ve pazar ile ilgili bilgilerin müşteriye aktarılması da bir hizmet konusu olarak faktör tarafından müşterilere sunulabilir.

Factoring şirketleri ayrıca kendilerine temlik edilen alacakların borçlularının aciz hali durumunda alacakların ödenmeme riskini de üstlenebilirler. Böylece alacaklarını faktöre temlik eden müşteri, mal sattığı kuruluşların borcunu ödemeyecek duruma düşmesi karşısında korunmuş olur. Tabii bunu alacak tutarından bir risk primi düşerek yaparlar. Bu risk primi şirketin faaliyet gösterdiği pazarın ve tedarikçilerin genel durumu ve şirkete borçlu olan şirketlere bakılarak incelenir. Bu hizmet alacakların faktoring şirketi tarafından sigorta edilmesi olarak da adlandırılır.

faktoringFaktoring hizmetlerinde vadeli alacakların devriyle ön finansman kullandırılması çok tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte sadece tahsilat ve garanti fonksiyonları da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Factoringde finansman ile kastedilen, faktör şirkete temlik edilen vadeli alacakların vadesi beklenmeden müşteriye (alacaklarını temlik edene) bir bölümünün ödenmesidir. Genellikle bu ödeme alacak toplamının en çok yüzde 80’i tutarındadır. Alacakların ödeme vadesi geldiğinde alacağın tamamı borçlu tarafından faktöre ödenir, faktör de bu tutardan masraflarını düşüp bakiyeyi müşterisine öder.

Faktoring işlemleri KOBİ’lere finansman yükümlülüklerini hızla yerine getirme ve işlerinde sağlıklı bir büyüme için finansman fırsatı sunar. Özellikle nakit sıkışıklığı söz konusuysa faaliyetleri büyütmek zordur. Faktoring vadeli satışları nakde dönüştürme imkanı sağlar ve sağlıklı büyüme imkanı sunar.

12 Eylül sonrası “çek – senet mafyası” olarak bilinen ve yasa dışı alacak tahsilatı hizmetleri sunan organizasyonlar ile talihsiz bir şekilde ilişkilendirilmiş olsa da, günümüzde özellikle de finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin BDDK’ya devri sonrası faktoring önemli gelişmeler kaydetmiştir. Kobiler tarafından sıklıkla başvurulan bir finansal hizmet olarak yerini gittikçe sağlamlaştırmaktadır.

Tahsilat bacağının yanısıra, alternatif finansman amacıyla kullanımının artması ile faktoring giderek artan bir talep yakalayacaktır. Sektörün büyümesinin önündeki engel herkesin sandığı gibi maliyetler değil bu algılama yanlışlığıdır. Faktoring şirketleri tarafından verilen hizmetler sadece tahsilat kolaylığı olarak değil, alternatif finansman hizmeti olarak düşünüldüğünde kabul edilebilir olarak algılanıyor. Bu bakış açısıyla bakamayan Kobiler tarafından maliyetler yüksek bulunarak faktoring çekinceyle karşılanmaktadır. Bu nedenle birçok Kobi tahsilat işlerini kendi takip etmeyi tercih etmektedir ve farkında olmadan alternatif bir finansman kaynağından mahrum kalmaktadır.